Szociális ágazati bértábla - 2021. február 1-től

A Magyar Közlöny 2021. évi 13. számában megjelent a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. Szokásosan ennek ismeretében készítettük el a szociális ágazat dolgozóira 2021. február 1-től vonatkozó "bértáblákat".

Közalkalmazotti bértábla 2021

A kormányrendelet szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 167 400 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 219 000 forint. A rendelet hatálya minden munkáltatóra és munkavállalóra kiterjed, ideértve a költségvetési szervet és az azzal közalkalmazotti jogviszonyban állókat is. Ahol a rendelet alapbért említ, azon közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt kell érteni. 

A rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2021. február hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények összege, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok táblája (amelyet szokásosan, ismét a költségvetési törvény tartalmaz) idén sem változott. A Kjt. 66. § (9) bek.-e szerint a közalkalmazottat garantált illetményként legalább a kötelező legkisebb munkabérnek, középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg. Ennek megfelelően a közalkalmazotti bértábla 2021-ben a következőképp néz ki:

2021_kozalkalmazotti_bertabla.bmp

Szociális ágazati összevont pótlék (2021. 02. 01.)

A 257/2000. Korm.r. 2021. február 1-jén hatályos 15/A. §-a szerint a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a rendelet 2/a. számú melléklete szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat. A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében. A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

A hivatkozott, utoljára 2020. február 20-ával módosított melléklet szerint a szociális ágazati összevont pótlék összege 2021. február 1-jén az alábbiak szerint alakul:

szoc_potlek_2020_modositott.bmp

 

Szociális ágazati bértábla (2021. 02. 01.)

A közalkalmazotti bértábla, valamint a szociális ágazati összevont pótlék egyes tételeinek összeadásával megkapjuk a 2021. február 1-jén "hatályos" szociális ágazati bértáblát:

szocialis_bertabla_2021.bmp

A táblában pirossal jelöltük azokat a fizetési kategóriákat, amelyekben az ágazati összevont pótlék összegét feltétlenül korrigálni szükséges.

A fenti táblák nem számolnak a közalkalmazotti bérkompenzációval, illetve az olyan egyéb illetményelemekkel, mint például a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, illetménynövekedés, egyéb rendszeres pótlékok, így a tényleges bruttó illetmény eltérhet az itt rögzítettnél.

A táblázatban természetesen bruttó összegek szerepelnek.

Végezetül lényeges kiemelni a 257/2000. Korm.r. 9. §-ának rendelkezését, miszerint ha a közalkalmazott a „B”-„E” fizetési osztályba kerül besorolásra, a pótlékok nélküli illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél.

SZTDSZ - SzMDSz