Közkívánatra: A közalkalmazotti tanács választásának szabályai

Az elmúlt hetekben több alapszervezetünk, csoportunk is jelezte, hogy közalkalmazotti tanács választására készül a munkahelyen. Segítségül összefoglaljuk a főbb szabályokat (tagjaink, tisztségviselőink részére rövidesen részletesebb, gyakorlatiasabb útmutató is készül):

Mit tartalmaz a Kjt.?

A Kjt. 14-17. §-ai alapján a részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében az általuk közvetlenül választott közalkalmazotti tanács, illetve közalkalmazotti képviselő gyakorolja.

Közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt eléri. A tizenöt főnél kevesebb közalkalmazottat foglalkoztató munkáltatónál közalkalmazotti képviselőt kell választani.

A közalkalmazotti képviselőre a közalkalmazotti tanácsra, illetve a közalkalmazotti tanács tagjára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A közalkalmazotti tanács a Kjt.-ben meghatározott jogai körében a munkáltatóval együttesen megalkotja a közalkalmazotti szabályzatot. A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét érintő egyes kérdések a közalkalmazotti szabályzatban állapíthatók meg.

A közalkalmazotti jogviszony tekintetében egyébként az Mt. üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezéseit (XX. fejezet) kell alkalmazni. Kivétel az Mt. 235. § (2) bekezdése, 251. §-a és 268. §-a, amely a Kjt. hatálya alatt nem alkalmazható (itt találjuk a vállalatcsoport szintű üzemi tanács, valamint a normatív hatályú üzemi megállapodás szabályait).

Nagyon lényeges: a közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződésre tartozó kérdéseket nem szabályozhat!

Figyelem: ha gondok vannak a munkahelyeden, vagy kollektív szerződést akartok kötni, érdekvédelmet, érdekképviseletet igényeltek, a közalkalmazotti tanács választása ezen nem segít, a szakszervezet a megoldás. Keressétek az SzMDSz-t vagy az SZTDSZ-t, csatlakozzatok szakszervezetünkhöz, hogy együtt felléphessünk az érdekeitek védelmében, a jobb munkafeltételekért.

Miért van szükség közalkalmazotti tanácsra?

A közalkalmazotti tanács mint a közalkalmazotti részvételi jog gyakorlásának szervezeti formája biztosítja a közalkalmazottak és a munkáltató közötti folyamatos együttműködést, valamint a részvételt a munkáltató döntéseiben. Ez különbözteti meg alapvetően a szakszervezettől, amely a munkáltatóval szemben a tagjai érdekeit védi és képviseli, a munkafeltételek javítása és a kollektív szerződés tárgyalása során játszik főszerepet. A gyakorlatban persze kapcsolódik egymáshoz e két érdekképviseleti típus, azzal, hogy a participációs funkciót a közalkalmazotti tanács, míg az érdekvédelmi jogokat a szakszervezet gyakorolja. 

Figyelem: minden helyi szervezetünket arra kérünk, hogy tevékenyen vegyen részt a közalkalmazotti tanács választásában, állítson jelölteket, vegyen részt a választást megelőző kampányban, hogy a munkavállalói érdekeket helyi szinten a közalkalmazotti tanács munkájában is megjeleníthessük.

Megjegyezzük, hogy a törvény kötelezettségként írja elő a közalkalmazotti tanács, illetve közalkalmazotti képviselő megválasztását, de e kötelezettség megszegéséhez semmilyen szankciót nem fűz.

Általános szabályok

A közalkalmazotti tanácsot öt évre választják.

A közalkalmazotti tanács választásával és működésével kapcsolatos indokolt költségek a munkáltatót terhelik.

A közalkalmazotti tanács létszáma

A közalkalmazotti tanács tagjainak száma, ha a közalkalmazottaknak a választási bizottság megalakítását megelőző félévre számított átlagos létszáma

 • a száz főt nem haladja meg, három,
 • a háromszáz főt nem haladja meg, öt,
 • az ötszáz főt nem haladja meg, hét,
 • az ezer főt nem haladja meg, kilenc,
 • a kétezer főt nem haladja meg, tizenegy,
 • a kétezer főt meghaladja, tizenhárom.

Új közalkalmazotti tanácstagot kell választani, ha a közalkalmazottak és a közalkalmazotti tanács tagjainak létszáma legalább hat hónapon át a közalkalmazottak létszámnövekedése miatt nincs összhangban a fenti létszámmal.

Ki választható közalkalmazotti tanácstaggá?

Közalkalmazotti tanácstaggá az a cselekvőképes közalkalmazott választható, aki – az újonnan alakult munkáltatót kivéve – legalább hat hónapja a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll és az adott telephelyen dolgozik.

Nem választható közalkalmazotti tanácstaggá az, aki

 • munkáltatói jogot gyakorol (munkáltatói jognak minősül e tekintetben a jogviszony létesítése, módosítása és megszüntetése),
 • a vezető hozzátartozója,
 • a választási bizottság tagja.

Figyelem: aki közalkalmazotti tanácsi tagságra készül, ne vállaljon szerepet a választási bizottságban!

Ki választhatja a közalkalmazotti tanács tagját?

A közalkalmazotti tanács tagjának választására a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló és az adott telephelyen dolgozó közalkalmazott jogosult.

A közalkalmazotti tanács választása

A választás előkészítése, lebonyolítása, valamint a választási eljárás részletes szabályainak megállapítása a választási bizottság feladata.

Figyelem: az Mt. a választási eljárás részletes szabályait nem határozza meg, az a választási bizottság feladata!

Első lépés: a választási bizottság létrehozása

A választási bizottságot a közalkalmazotti tanács hozza létre, a választásra jogosult közalkalmazottak közül, legkésőbb a választást hatvan nappal megelőzően. A választási bizottság létszáma legalább három fő.

Nem lehet a választási bizottság tagja, aki a közalkalmazotti tanács tagja.

Közalkalmazotti tanács hiányában a választási bizottságot a közalkalmazottak hozzák létre.

A választási bizottság tagja tevékenysége ellátásának tartamára mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól. Erre az időre távolléti díj illeti meg.

A választásra jogosult, valamint a választható közalkalmazottak névsorát a választási bizottság állapítja meg és a választást megelőzően legalább ötven nappal teszi közzé. Az ehhez szükséges adatokat a választási bizottság kérésére, öt napon belül a munkáltató adja meg.

Ki állíthat jelöltet?

Jelöltet állíthat a választásra jogosult közalkalmazottak legalább tíz százaléka vagy ötven választásra jogosult közalkalmazott vagy a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet.

Figyelem: ha működik SZTDSZ alapszervezet vagy SzMDSz csoport a munkahelyen, feltétlenül éljetek a jelöltállítás jogával!

A választási bizottság a jelöltet a választást megelőzően legalább harminc nappal nyilvántartásba veszi és ezt közzéteszi.

A jelöltlistát a választási bizottság a választást megelőzően legalább öt nappal közzéteszi.

A jelöltállítás eredményes, ha a jelöltek száma a közalkalmazotti tanácsba választható tagok számát eléri. Eredménytelen jelöltállítás esetén a jelöltállítási időszakot legfeljebb tizenöt nappal meg kell hosszabbítani.

A szavazás szabályai

A közalkalmazotti tanács tagjait titkos és közvetlen szavazással választják.

A választásra jogosult közalkalmazottnak egy szavazata van.

Szavazni legfeljebb annyi jelöltre lehet, ahány tagú közalkalmazotti tanácsot kell választani.

A választás eredménye

A választás eredményét a választási bizottság állapítja meg.

A választási bizottság jegyzőkönyvet készít. Ennek tartalmaznia kell különösen

 • a választásra jogosultak számát,
 • a szavazáson részt vevők számát,
 • a leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát,
 • az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát,
 • a megválasztott közalkalmazotti tanácstagok és póttagok nevét,
 • a választással összefüggő esetleges vitás ügyet és az ezzel kapcsolatos döntést.

A választási jegyzőkönyvet a választási bizottság haladéktalanul közzéteszi.

A közalkalmazotti tanács megbízatása a választási jegyzőkönyv közzétételét követő munkanapon kezdődik.

Érvénytelen a szavazat, ha

 • nem az előírt módon adták,
 • nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le,
 • a megválasztható tagok számánál több jelöltre adtak szavazatot.

A közalkalmazotti tanács megválasztott tagjának – az Mt. 237. § (1) bekezdésében meghatározott számban – azokat kell tekinteni, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok harminc százalékát megszerezték. Szavazategyenlőség esetén a munkáltatóval fennálló hosszabb közalkalmazotti jogviszonyt kell figyelembe venni.

A közalkalmazotti tanács póttagjának kell tekinteni azt, aki az érvényesen leadott szavazatok legalább húsz százalékát megszerezte.

A választás érvényessége

A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vett. Ebből a szempontból – feltéve, ha a választáson nem vett részt – nem kell figyelembe venni azt a választásra jogosult közalkalmazottat, aki a választás időpontjában

 • keresőképtelen beteg,
 • fizetés nélküli szabadságon van.

Érvénytelen választás esetén a választást kilencven napon belül meg kell ismételni. Új választást harminc napon belül tartani nem lehet.

A megismételt választás érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint egyharmada részt vett. Közalkalmazotti tanácstaggá megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok harminc százalékát megszerezte. Ha a megismételt választás érvénytelen, újabb közalkalmazotti tanácsi választást legkorábban egy év elteltével lehet tartani.

A választás eredményessége

Eredménytelen a választás, ha a jelöltek az Mt. 237. § (1) bekezdésében meghatározott számban nem kapták meg a leadott szavazatok harminc százalékát.

A leadott szavazatok harminc százalékát elért jelölteket megválasztott közalkalmazotti tanácstagnak kell tekinteni. A fennmaradó helyekre harminc napon belül új választást kell tartani. Az új választáson a választást megelőző tizenöt napig új jelöltek is állíthatók.

A megismételt választás érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint egyharmada részt vett. Közalkalmazotti tanácstaggá megválasztottnak azokat a jelölteket kell tekinteni, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok harminc százalékát megszerezték.

A közalkalmazotti tanács póttagjának kell tekinteni, aki az érvényesen leadott szavazatok legalább tizenöt százalékát megszerezte.

Ha a megismételt választás érvénytelen, újabb közalkalmazotti tanácsi választást legkorábban egy év elteltével lehet tartani.

Jogorvoslat

A közalkalmazott, a munkáltató, továbbá a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet a jelöléssel, a választás lebonyolításával vagy eredményének megállapításával kapcsolatban az Mt. 289. §-ban foglaltak szerint bírósághoz fordulhat.

A bíróság megsemmisíti a választás eredményét, ha az eljárási szabályok lényeges megsértését állapítja meg. Lényegesnek kell tekinteni azt a szabálytalanságot, amely a választás eredményét befolyásolta. E körülményt a kérelemben valószínűsíteni kell.

A közalkalmazotti tanács megszűnése

A közalkalmazotti tanács megszűnik, ha

 • a munkáltató jogutód nélkül megszűnik,
 • az Mt. 236. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel megszűnik,
 • megbízatási ideje lejárt,
 • lemond,
 • visszahívják,
 • tagjainak száma több mint egyharmaddal csökkent,
 • a közalkalmazottak létszáma tizenöt fő alá vagy legalább kétharmaddal csökkent,
 • a bíróság a választás eredményét megsemmisíti, továbbá
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A közalkalmazotti tanács visszahívása

A közalkalmazotti tanács visszahívásáról szavazást kell tartani, ha azt a választásra jogosult közalkalmazottak legalább harminc százaléka írásban indítványozza. A szavazás érvényes, ha ezen a választásra jogosult közalkalmazottak több mint fele részt vett. A visszahíváshoz a leadott érvényes szavazatok több mint kétharmada szükséges.

Visszahívásra irányuló indítvány egy éven belül ismételten nem tehető.

A közalkalmazotti tanács visszahívására a megválasztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A közalkalmazotti tanácsnak az Mt. 252. § b)-c) és f)-g) pontban meghatározott ok miatti megszűnése esetén megbízatása az új közalkalmazotti tanács megválasztásáig, de legfeljebb a megszűnéstől számított három hónapig fennmarad.

A közalkalmazotti tanács tagja megbízatásának megszűnése

A közalkalmazotti tanács tagjának megbízatása megszűnik

 • az Mt. 238. § (1) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkeztével (cselekvőképességét elveszti) vagy
 • a közalkalmazotti tanács megszűnésével,
 • a 238. § (2) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkeztével (munkáltatói jogot gyakorol, a vezető hozzátartozója),
 • lemondással,
 • visszahívással.

A közalkalmazotti tanács tagjának visszahívása

A közalkalmazotti tanács tagjának visszahívásáról szavazást kell tartani, ha ezt a választásra jogosult közalkalmazottak legalább harminc százaléka írásban indítványozza. A szavazás érvényes, ha ezen a választásra jogosult közalkalmazottak több mint fele részt vett. A visszahíváshoz a leadott érvényes szavazatok több mint kétharmada szükséges.

Visszahívásra irányuló indítvány egy éven belül ismételten nem tehető.

A közalkalmazotti tanács tagjának visszahívására a megválasztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A közalkalmazotti tanács tagja megbízatásának megszűnése esetén, a közalkalmazotti tanácsba a megszerzett szavazatok számának megfelelő sorrendben póttagot kell behívni.

A gazdasági egységek összevonása, szétválasztása, valamint a munkáltató személyében bekövetkező változás

Gazdasági egységek összevonása esetén, ha minden egységben működik közalkalmazotti tanács, az összevonást követő három hónapon belül új közalkalmazotti tanácsot választanak.

Gazdasági egységek összevonása esetén, ha csak az egyik gazdasági egységben működik közalkalmazotti tanács, a képviselettel nem rendelkező közalkalmazottak képviseletét három hónapon belül közalkalmazotti tanácstag választásával biztosítani kell.

Gazdasági egység szétválasztása esetén a szétválasztást követő három hónapon belül az új gazdasági egységeknél közalkalmazotti tanácsot választanak.

E szabályokat kell alkalmazni, ha a gazdasági egységek összevonására vagy a gazdasági egység szétválasztására a munkáltató személyében bekövetkező változás miatt kerül sor.

 

Folyt.köv.

SzMDSz - SZTDSZ