Január 1-től emelkedik a szociális ágazati összevont pótlék

A Magyar Közlöny 2020. évi 25. számában megjelent a 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról.

A jogszabály a kihirdetését követő napon, azaz ma hatályba lépett. A módosítás a szociális ágazati összevont pótlékot érinti, a pótlék emelése 6-14 %-os illetményemelést jelent a szociális dolgozóknak. A kormányrendelet szerint az emelt pótlékra a dolgozók 2020. január 1-től jogosultak. A 2020. január hónapra járó illetménykülönbözetet 2020. március hónapban kell kifizetni.

A módosításnak megfelelően aktualizáltuk az általunk korábban készített bértáblákat: 

Garantált illetmény

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210 600 forint. A rendelet hatálya minden munkáltatóra és munkavállalóra kiterjed, ideértve a költségvetési szervet és az azzal közalkalmazotti jogviszonyban állókat is. Ahol a rendelet alapbért említ, azon közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt kell érteni. A rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2020. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények összege, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok táblája (amelyet szokásosan, ismét a költségvetési törvény tartalmaz) idén sem változott. A Kjt. 66. § (9) bek.-e szerint a közalkalmazottat garantált illetményként legalább a kötelező legkisebb munkabérnek, középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg. Ennek megfelelően így alakul a garantált illetmények összege:

 

Szociális ágazati összevont pótlék (2020. 01. 01-re visszaható hatállyal)

A 257/2000. Korm.r. 15/A. §-a szerint a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a rendelet 2/a. számú melléklete szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat. A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében. A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

A tegnap kihirdetett módosítás szerint a szociális ágazati összevont pótlékok táblája: szoc_potlek_2020_modositott.bmp

Szociális ágazati bértábla (2020. 01. 01-re visszaható hatállyal)

A közalkalmazotti bértábla, valamint a szociális ágazati összevont pótlék egyes tételeinek összeadásával megkapjuk a "hatályos" szociális ágazati bértáblát:

szoc_agazati_bertabla_2020_uj_2.bmp

 A fenti táblák szokásosan nem számolnak a közalkalmazotti bérkompenzációval, illetve az olyan egyéb illetményelemekkel, mint például a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, illetménynövekedés, egyéb rendszeres pótlékok, így a tényleges bruttó illetmény eltérhet az itt rögzítettnél.

Ismét felhívjuk a figyelmet a 257/2000. Korm. r. egy másik fontos változására is: a kormányrendelet 9. §-a 2020. január 1-jével új, (4) bekezdéssel egészült ki, mely szerint, ha a közalkalmazott a „B”-„E” fizetési osztályba kerül besorolásra, a pótlékok nélküli illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél. 

 

Összeállította: dr. Schnider Marianna SZTDSZ alelnök, SzMDSz érdekvédelmi alelnök