24 órás műszak – most már nem csak az idősotthonokban

December 4-én jelent meg, és a kihirdetését követő napon hatályba lépett az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről. Az alábbiakban a jogszabály azon rendelkezéseit részletezzük, amelyek a dolgozók munkavégzését szorosan érintik.

A veszélyhelyzet ideje alatt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosítása érdekében szükséges intézkedések

A veszélyhelyzet időtartama alatt a szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben, a családok átmeneti otthonában, a gyermekek átmeneti otthonában és a gyermekotthonban foglalkoztatottak számára 24 órás műszak is elrendelhető.

Azaz, most már nemcsak az idősek otthonában, hanem lényegében minden bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményben lehetséges 24 órás műszakot elrendelni, a munkáltató által, egyoldalú intézkedéssel. 

A 24 órás műszakot követően 48 óra összefüggő pihenőidőt kell biztosítani.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a 24 órás műszak elrendelésével érintett foglalkoztatott esetén az Szt. 94/L. § (6) bekezdése, illetve a Gyvt. 15. § (10) bekezdése szerinti bérpótlékot, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 141. §-a alapján meghatározott bérpótlékot biztosítani kell.

Utóbbi azt jelenti, hogy a fő szabálytól eltérően a 24 órára beosztott dolgozónak jár 15 %-os bérpótlék a tizennégy és tizennyolc óra közötti időtartam alatt történő munkavégzésre, továbbá 30 % műszakpótlék a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzésre.

A szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendje

A veszélyhelyzet ideje alatt az Szt. (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény) szerinti nappali ellátást nyújtó intézmények - ide nem értve a nappali melegedőt - épületében nyújtott szolgáltatásokat a fenntartó szüneteltetheti, azzal, hogy ebben az esetben a szükséges ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani.

A nappali ellátást nyújtó intézmények - ide nem értve a nappali melegedőt - 2020. augusztus 1-jétől a rendelet hatálybalépéséig a 2020. augusztus 1-jén engedélyezett és befogadott férőhely szám alapján jogosultak a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra, ha az a fenntartóra nézve kedvezőbb.

Étkeztetés esetében - a népkonyha kivételével - a napi egyszeri meleg étel csak kiszállítással biztosítható.

Alapszolgáltatások esetén a napi igénybevételt igazoló ellátotti aláírástól el kell tekinteni.

A fentiek szerinti működés a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságot nem érinti.

A szakosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatások nyújtása során a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni.

SZTDSZ - SzMDSz