A szabadság kiadásának szabályai - 2022

A szabadság kiadásának szabályai ugyan évek óta változatlanok, mégis számtalan problémát, jogsértő gyakorlatot tapasztalunk. Így év elején nem árt újra átismételni, mik a követendő előírások. Korábbi összefoglalónkat most kiegészítjük a veszélyhelyzetben érvényes szabályokkal is.

A legfontosabb tudnivaló, hogy a szabadságot nem a közalkalmazott veszi ki, hanem a munkáltató adja ki, a közalkalmazott előzetes meghallgatása után.

A közalkalmazott mindösszesen évente hét munkanap szabadság felett rendelkezik a törvény szerint. Ezt a hét munkanapot a munkáltató a közalkalmazott kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, legfeljebb két részletben. Ha a jogviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg, a közalkalmazott a hét munkanap időarányos részével rendelkezik; a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.

Ha a közalkalmazott a hét munkanapot (vagy annak egy részét) igénybe szeretné venni, ezt legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. A jogviszony első három hónapjában viszont nem köteles a munkáltató a közalkalmazott kérésének eleget tenni.

A szabadságot fő szabály szerint úgy kell kiadni, hogy a közalkalmazott évente egy alkalommal legalább tizennégy napra mentesüljön a munkavégzési kötelezettsége alól. E szabály alól csak a munkáltató és a közalkalmazott megállapodásával lehet eltérni. Az „egybefüggő tizennégy nap” naptári napot jelent, amibe nem csak a szabadságnapokat kell beleszámolni, hanem a munkaszüneti napot, a heti pihenőnapot (pihenőidőt) és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnapot is.

Javasoljuk, hogy ilyen megállapodást csak akkor írjon alá bármely dolgozó, ha az valóban az érdekében áll, és ha a megállapodás nem a jogviszony egészére szól, hanem az adott naptári évre. Ha a dolgozó aláírja az eltérést engedő megállapodást, akár 1-2 munkanaponként is ki lehet adni a szabadságát, ami nyilvánvalóan nem biztosítja a közalkalmazott pihenését és regenerálódását. 

A szabadság kiadásának időpontját a közalkalmazottal legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.

A szabadságot fő szabály szerint az esedékességének évében kell kiadni. Ez alól az alábbi esetekben lehet eltérni: 

  1. Ha a jogviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a szabadság a következő év március 31-ig is kiadható. Ahogy láttuk fent, a munkáltató a jogviszony kezdetén a közalkalmazott szabadság kiadására vonatkozó kérésének nem köteles eleget tenni, sőt, ha a jogviszony az év utolsó három hónapjában keletkezett, az időarányosan járó szabadságot teljes egészében átviheti és kiadhatja a következő évben is.
  2. Felmerülhet olyan ok a közalkalmazottnál, amely miatt nem lehet a szabadságot az esedékesség évében kiadni, jellemző eset, ha gyermeke születik és szülési szabadságra, majd gyedre, gyesre megy, vagy ha tartósan beteg és keresőképtelen lesz. Mivel ilyenkor egyébként sincs munkavégzési kötelezettség, a szabadságot nem tudja kiadni a munkáltató. Ilyen esetben a szabadságot az ok (akadály) megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adnia.
  3. A szabadságot az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik, és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot. Ha például a közalkalmazottnak decemberben még hat munkanap szabadsága van, amit a munkáltató úgy ad ki, hogy abba december utolsó két munkanapja és január első négy munkanapja esik bele, úgy kell tekinteni, hogy a szabadságot az esedékesség évében kiadták.
  4. Kollektív szerződésben kiköthető, hogy amennyiben azt a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdeke vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok indokolja, a munkáltató a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki. Ez a teljes szabadság egynegyedére vonatkozik, az alapszabadságra és a pótszabadságra egyaránt. Lényeges, hogy a szabadság átvitelének lehetősége nem korlátlan, nem jogszerű az a kollektív szerződéses rendelkezés, amely a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdekének vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok hiányában, általában engedi a szabadság egynegyedének a következő évben való kiadását.
  5. A felek írásban, az adott naptári évre szóló megállapodást köthetnek, amelyben kikötik, hogy a munkáltató a fizetési fokozat alapján járó, illetve a magasabb vezetői vagy vezetői megbízás alapján megállapított pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig adja ki. Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen megállapodást csak abban az esetben írjon alá a közalkalmazott, ha az érdekében áll. Például, ha tanulmányokat végez, és tudja, hogy a következő évben a vizsgái miatt nagyobb szüksége lenne a szabadságnapokra, maga is kezdeményezheti ilyen megállapodás kötését. 
  6. A 2021. évben esedékes szabadságnak – ideértve az alap- és a pótszabadságot is – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig arányos része az esedékesség évét követő 3 éven belül is kiadható mások mellett a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél foglalkoztatott esetében, ha a foglalkoztatott a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vett. A szabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni. A szabadság – az érintett foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének kivételével – pénzben nem váltható meg. A szabadság ezen részét a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani. A munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül írásban tájékoztatja a foglalkoztatottat a fentiek szerinti szabadság mértékéről és kiadásának rendjéről.
  7. A szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél foglalkoztatott személy, amennyiben a 2021. évben a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vett, a 2021. évben esedékes szabadságán felül további 10 munkanap pótszabadságra jogosult. Annak tényét, hogy a foglalkoztatott jogosult-e pótszabadságra, a munkáltatói jogkört gyakorló személy állapítja meg a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt megalkotott kormányrendelet szerint. A pótszabadság az esedékesség évét követő 2 éven belül is kiadható. A pótszabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni. A pótszabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani. A pótszabadság pénzben nem váltható meg. 

A munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a szabadság kiadásának közölt időpontját módosítsa, vagy a közalkalmazott már megkezdett szabadságát megszakítsa. Ezt viszont csak akkor teheti meg, ha kivételesen fontos gazdasági érdeke vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok indokolja. A kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárt és költségeket a munkáltató köteles a közalkalmazottnak megtéríteni. Megszakítás esetén a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre történő utazással és a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. A szokásos heti munkaértekezletet semmiképp nem tartjuk olyan oknak, amely indokolná a szabadság megszakítását. 

A szabadság kiadásáról a munkáltató köteles gondoskodni, nem hivatkozhat arra, hogy a közalkalmazott a szabadság kiadását nem vagy nem időben kérte.

A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Ez általános munkarend esetén nem okoz gondot. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén két módszer jöhet szóba:

Az egyik szerint a szabadságot munkanapban kell nyilvántartani. A szabadság kiadása során a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot. A díjazást a (kinevezés szerinti) napi munkaidő alapján, a beosztás szerinti napi munkaidőtől függetlenül kell elszámolni. A szabadság tartamát a (kinevezés szerinti) napi munkaidővel azonos mértékben kell figyelembe venni.

Ha például a közalkalmazott hétfőn, szerdán, csütörtökön és vasárnap van beosztva, a heti két pihenőnapja kedd és szombat, péntek pedig az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap, a szabadság kiadása tekintetében munkanapnak számít: hétfő, szerda, csütörtök, péntek és vasárnap. Az adott hétre tehát öt munkanap szabadságot kell kiadni. Ha ezen a héten augusztus 20-a csütörtök, a két pihenőnap mellett a munkaszüneti napot is figyelmen kívül kell hagyni, így négy munkanap szabadságot kell kiadni, nyilvántartani és elszámolni. 

A másik módszer szerint, egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadható úgy is, hogy a közalkalmazott a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól, a kiadott szabadságot pedig ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani.

Ha az előző példában szereplő közalkalmazott a négy, beosztás szerinti munkanapján 12-12 órában volt beosztva, 48 órára mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól. A szabadságot ilyenkor a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámban kell nyilvántartani. Ha a közalkalmazott 30 munkanap szabadságra jogosult az adott évben, teljes napi munkaidővel számolva 30*8=240 óra szabadság számolható el a részére. Az így kapott 240 órát kell csökkenteni 48-cal, tehát 240-48=192 órányi szabadsága marad. E módszernél a munkaszüneti napra elrendelt munkavégzést is számításba kell venni. 

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a munkáltató a fenti két módszer közül az adott naptári évre vonatkozóan választhat, év közben nem válthat egyik módszerről a másikra.

A szabadságot a teljes munkanapokra kell kiadni, nem lehetséges, hogy pl. délig dolgozik a közalkalmazott, majd délután négy óra szabadságot vesz igénybe.

Munkaidő-beosztás hiányában a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni. Ilyen eset egyébként nemigen fordulhat elő: ha az adott hétre a munkáltató nem közölte a munkaidő-beosztást, akkor a közalkalmazott utolsó munkaidő-beosztása az irányadó

Ha a közalkalmazott részmunkaidős, az általános szabályok szerint illeti meg a szabadság: alapszabadság és különböző jogcímeken járó pótszabadságok. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén itt is lehet választani az óraszámban való nyilvántartást, a szabadságnapok számát azonban a kinevezés szerinti munkaidővel kell szorozni (pl. 30*4=120 óra). 

A szabadságot szabadidő helyett pénzben kifizetni, megváltani nem lehet. Egyetlen kivétel ez alól, ha a jogviszony megszűnik, ez esetben az időarányosan járó és ki nem adott szabadságot pénzben meg kell váltani. Ha a jogviszonya megszűnéséig a közalkalmazott több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megillette volna, a különbözetre kifizetett illetményt nem köteles visszafizetni. Álláspontunk szerint a „túladott” szabadságra járó távolléti díjat a munkáltató nem követelheti vissza a dolgozótól. 

Ha munkahelyeden is problémás a szabadság kiadása, fordulja a helyi alapszervezethez vagy szakszervezeti csoporthoz. Ha nincs helyben SZTDSZ-alapszervezet vagy SzMDSz-csoport, csatlakozzatok hozzánk, keressetek minket e-mailben.

SZTDSZ - SzMDSz