A kinevezéshez vezető út, avagy a pályázat szabályai

Korábbi posztjainkból kiderült, milyen különbségek vannak a munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony között, ki lehet egyáltalán közalkalmazott, milyen kizáró okok merülhetnek fel. Most újabb lépést teszünk, és sorra vesszük a pályázati eljárás szabályait.

A pályázat célja

A pályázati eljárás célja, hogy a munkáltató megfelelő szakembert találjon az adott munkakörre. A Kjt. főszabályként írja elő, hogy közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki (ha törvény nem rendelkezik eltérően).

Amikor a pályázat nem kötelező

A Kjt. felsorol néhány esetet, amikor pályázat kiírása nélkül is létesíthető jogviszony. Ilyen az áthelyezés a Kjt., a Kjt. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, illetve a hivatásos és a szerződéses szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó munkáltatók között. Ez esetben akkor sem kell pályázatot kiírni, ha egyébként a munkakör betöltéséhez kötelező lenne.

Ugyancsak betölthető egy adott munkakör pályázat kiírása nélkül is,

 • ha olyan munkakörről van szó, amely tekintetében – kilencven napon belül – már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,
 • ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók,
 • ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg,
 • helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés esetén, vagy
 • ha ezt végrehajtási jogszabály előírja.

Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató mérlegelési jogkörében dönthet arról, hogy az adott munkakör vagy beosztás betöltése pályázat alapján történjék.

A pályázati felhívás

A pályázati felhívásban meg kell jelölni

 • a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
 • a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
 • a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
 • a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
 • a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

A pályázat közzététele

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (álláshirdetés) a helyben szokásos módon közzé kell tenni a fenntartó önkormányzat székhelyén, önkormányzati társulás fenntartó esetében a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbá a munkáltató köteles közzétenni a székhelye és telephelye szerinti településen. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat.

A pályázat tartalma

A pályázónak a pályázat részeként benyújtandó iratokon, igazolásokon kívül a pályázathoz csatolnia kell

 • a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
 • arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.

A pályázat elbírálása

A pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

A magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázatra különös szabályok vonatkozna: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottságnak nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy – ha e jogot testület gyakorolja – első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 

A személyiségi jogok védelme

A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.

Speciális szabályok a szociális ágazatban

A 257/2000. Korm.r. a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatra speciális szabályokat ír elő.

Bővíti például azokat az eseteket, amelyekben nem kötelező pályázat kiírása:

 • azon munkakör esetében, amely a Kjt. 61. § (1) bekezdése szerinti „A”-„E” fizetési osztályba történő besorolással tölthető be, valamint
 • a kormányrendelet 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, kisgyermeknevelő, valamint III.A. pontja szerinti élelmezésvezető munkakör esetében.

A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója látja el, míg intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézménynél pedig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve (együtt: a pályázat előkészítője).

A pályázati felhívásnak a Kjt.-ben felsoroltakon kívül tartalmaznia kell

 • a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,
 • a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és megszűnésének időpontját, illetve
 • a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat.

A pályázathoz csatolni kell

 • a pályázó szakmai életrajzát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai között kell lennie a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.

A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.

Sorozatunkat hamarosan folytatjuk a kinevezés szabályaival, addig is kövessétek Facebook-oldalunkat!

Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete

Címkék: Kjt.