Veszélyhelyzeti szabályok a szociális és gyermekvédelmi ágazatban

Az országgyűlés tegnap, február 22-én elfogadta, és még aznap este 23 órakor hatályba is léptették a 2021. évi I. tv.-t a koronavírus-járvány elleni védekezésről, amely újabb 90 napra megerősíti a veszélyhelyzetre elfogadott kormányrendeleteket. Ugyancsak a kihirdetése napján 23 órakor lépett hatályba a 80/2021. Korm.r. a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról.

A szóban forgó közlönyszám innen tölthető le.

Az alábbiakban kiemelünk néhány kormányrendeletet, amely irányadó a szociális és gyermekvédelmi dolgozók jogviszonyára, illetve érinti az ellátás szervezését.

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről 

A kormányhatározat rögzíti a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, gyámhatósági eljárásokkal kapcsolatos intézkedések, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjének szabályait.

A munkajogi fő szabályoktól eltérve rendelkezik a jogszabály a veszélyhelyzet ideje alatt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosítása érdekében szükséges intézkedések körében az alábbiakról:

A veszélyhelyzet időtartama alatt a szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben, a családok átmeneti otthonában, a gyermekek átmeneti otthonában és a gyermekotthonban foglalkoztatottak számára 24 órás műszak is elrendelhető.  

A 24 órás műszakot követően 48 óra összefüggő pihenőidőt kell biztosítani.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a 24 órás műszak elrendelésével érintett foglalkoztatott esetén az Szt. 94/L. § (6) bekezdése, illetve a Gyvt. 15. § (10) bekezdése szerinti bérpótlékot, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 141. §-a alapján meghatározott bérpótlékot biztosítani kell.

A hatályos jogszabály innen tölthető le.

 

582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről 

Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi (a továbbiakban: helyközi) és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (a továbbiakban: utazási kedvezmény)

- a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó,

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló,

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy.

Az utazási kedvezményre jogosult személy a jogosultságát a foglalkoztató által a Korm.r. 1. melléklet szerint kiállított igazolással és a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal igazolja.

Az utazási kedvezmény a vasúti személyszállításban a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.

A jogszabály linkje.

 

509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről 

A kormányrendelet szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel (a továbbiakban: gyorsteszt) az Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell végezni

- az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a)-c) pontja szerinti egészségügyi és egészségügyben dolgozó, valamint a rezidensképzésben részt vevő személy,

- a nevelési, oktatási, valamint szakképző intézményekben, nevelési, oktatási tevékenységet végző személy (kivéve, ha a foglalkoztató intézményben rendkívüli szünet vagy tantermen kívüli digitális munkarend került elrendelésre),

- a szociális intézményben dolgozó személy,

- a bölcsődékben dolgozó személy,

-  egyéb, az Operatív Törzs által meghatározott hivatásrendekhez tartozó személyek, szakmacsoportokhoz tartozó személyek, intézményekben foglalkoztatottak, illetve személyi körök

esetében, amennyiben a vizsgálat elvégzéséhez előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik az esedékes szűrővizsgálat kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati lelettel.

A jogszabály linkje.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Ez a jogszabály rendelkezik a főbb korlátozó intézkedésekről, mint a kijárási tilalom, a gyülekezés tilalma, az éttermek látogatásának tilalma, az üzletek nyitvatartásának korlátozása, a rendezvények megtartásának tilalma stb.

A hatályban maradó kormányrendelet szerint a bölcsődék a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. 

A kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell, a külön rendelkezést ld. fentebb.

A jogszabály linkje.

  

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről 

Lényeges rendelkezést tartalmaz a kormányrendelet, amely rögzíti, hogy nem alakul át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá a szociális intézményként működő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott személy jogviszonya.

A jogszabály linkje.

 

657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről  

A veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (1) bekezdésétől eltérően a beteg részére nem kell átadni a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt, hanem azt az orvos elektronikus úton - így különösen e-mailben - is továbbíthatja a beteg részére.

A veszélyhelyzet ideje alatt a biztosított a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt elektronikus úton - így különösen e-mailben - is továbbíthatja a foglalkoztató részére, a foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

A jogszabály linkje.

 

553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről 

Szabálysértést követ el, aki a járványügyi intézkedések végrehajtását közvetlen és súlyos veszélynek teszi ki azzal, hogy a közintézmény rendeltetésszerű működését megzavarja, vagy a közintézményben foglalkoztatottak, ellátottak vagy jogszerűen tartózkodók jogainak érvényesülését vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza. 

Fenntartójától függetlenül közintézménynek minősül az egészségügyi, a szociális, a kulturális vagy az oktatási (köznevelési, szakképzési vagy felsőoktatási) tevékenységet folytató intézmény.

A jogszabály linkje.

 

568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről 

A bölcsődei nevelési év kezdetétől a támogatás szempontjából figyelembe vehető beíratott gyermekek számán a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltatói Nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám 80%-át kell érteni a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napjáig. Az év közben induló intézmények által nyújtott szolgáltatásokra a fenti férőhelyszámot időarányosan kell figyelembe venni a támogatás szempontjából.

A jogszabály linkje.