Az ingyenes utazáson túl – avagy veszélyhelyzeti szabályok a szociális területen

Bár az utóbbi napokban a hozzánk érkező kérdések nagy része arra irányult, vajon a veszélyhelyzet meghosszabbításával megmarad-e a szociális dolgozók ingyenes utazási lehetősége, számos más fontos kérdést is érint a kormány legutóbbi döntése.

Corona, Frissítés, Hírek, Közepes, Média, Újság, Blog

 

2021. évi XL. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

Az országgyűlés a héten döntött arról, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. tv. hatályát meghosszabbítja. Tehát nem a veszélyhelyzetet hosszabbította meg az országgyűlés, hanem a Kormánynak arra adott felhatalmazását, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény szerinti kormányrendeletek hatályát a törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. 

Bár egyesek tudni vélik, hogy a veszélyhelyzet (és így az érintett kormányrendeletek hatálya) augusztusig tart, mások szerint szeptemberig, megint mások szerint 90 napig, valójában nem lehet tudni, mikor veszti hatályát a törvény. Ugyanis nem konkrét naptári napot vagy időtartamot szabott az országgyűlés: a törvény a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napon veszti hatályát. A hatályvesztés naptári napját az igazságügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja majd meg. 

Annyit lehet egyébként tudni az országgyűlésről szóló törvényből, hogy az őszi ülésszak szeptember elsejétől december 15-ig tart. Hogy az első ülésnap mikor lesz, azt majd a házelnök tudja, lévén ő hívja össze az üléseket. 

A Kormány egyébként a veszélyhelyzetet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napot megelőzően is megszüntetheti. Illetve lehetőséget ad arra is a törvény, hogy az Országgyűlés a hatályvesztést megelőzően visszavonja a felhatalmazását. 

Összefoglalva: jelenleg nem lehet tudni, a veszélyhelyzet meddig tart. 

A törvényt (2021. évi XL. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról) mindenesetre tegnap este 22.30 körül kihirdették a Magyar Közlönyben, és a módosítás ma már hatályba is lépett. 

(Aki majd a Jogtárban a 2021. XL. tv.-re kattint, ne rémüljön meg, ha üres lapot talál, és ne kezdjen el konteókat gyártani; mivel módosító jogszabály, a 2021. évi I. tv.-be épülnek be a most elfogadott rendelkezések.)

A szóban forgó közlönyszám innen tölthető le.

 

A Kormány 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelete a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról

A Közlönyben megjelent az a jogszabály is, amelyből kiderült, mely kormányrendeletek hatályát hosszabbította meg a Kormány. Ez a jogszabály a Kormány 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelete a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról. A jogszabály alább részletezett rendelkezései 2021. május 22-én léptek hatályba, azaz a mai nap kezdetétől kell alkalmazni.

A jogszabály több mint 100 kormányrendelet hatályát hosszabbította meg, a 2021. évi I. tv. hatályvesztéséig. Ezekből emelünk ki néhányat, amely irányadó a szociális és gyermekvédelmi dolgozók jogviszonyára, illetve érinti az ellátás szervezését.

Figyelem: Senkit ne zavarjon meg, hogy a rendelet 8. §-a szerint a felsorolt kormányrendeletek hatályukat vesztik. Ez a szakasz csak később lép hatályba, arról rendelkezik, hogy a felsorolt kormányrendeletek majd a 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor ugyancsak hatályukat vesztik.

 

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről 

A kormányhatározat rögzíti a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, gyámhatósági eljárásokkal kapcsolatos intézkedések, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjének szabályait.

Ami munkajogi szempontból lényeges, a kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt

- a szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben,

- a családok átmeneti otthonában,

- a gyermekek átmeneti otthonában és

- a gyermekotthonban foglalkoztatottak számára 

24 órás műszakot rendeljen el a munkáltató. 

A 24 órás műszakot követően 48 óra összefüggő pihenőidőt kell biztosítani. 

A veszélyhelyzet időtartama alatt a 24 órás műszak elrendelésével érintett foglalkoztatott esetén az Szt. 94/L. § (6) bekezdése, illetve a Gyvt. 15. § (10) bekezdése szerinti bérpótlékot, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 141. §-a alapján meghatározott bérpótlékot biztosítani kell. 

Ugyancsak rögzíti a rendelet, hogy a szakosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatások nyújtása során a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni. 

A hatályos jogszabály innen tölthető le.

 

582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről 

Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi (a továbbiakban: helyközi) és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (a továbbiakban: utazási kedvezmény)

- a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó,

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló,

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy.

Az utazási kedvezményre jogosult személy a jogosultságát a foglalkoztató által a Korm.r. 1. melléklet szerint kiállított igazolással és a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal igazolja.

Az utazási kedvezmény a vasúti személyszállításban a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.

A jogszabály linkje.

 

509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről 

A kormányrendelet szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel (a továbbiakban: gyorsteszt) az Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell végezni

- az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a)-c) pontja szerinti egészségügyi és egészségügyben dolgozó, valamint a rezidensképzésben részt vevő személy,

- a nevelési, oktatási, valamint szakképző intézményekben, nevelési, oktatási tevékenységet végző személy (kivéve, ha a foglalkoztató intézményben rendkívüli szünet vagy tantermen kívüli digitális munkarend került elrendelésre),

- a szociális intézményben dolgozó személy,

- a bölcsődékben dolgozó személy,

-  egyéb, az Operatív Törzs által meghatározott hivatásrendekhez tartozó személyek, szakmacsoportokhoz tartozó személyek, intézményekben foglalkoztatottak, illetve személyi körök

esetében, amennyiben a vizsgálat elvégzéséhez előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik az esedékes szűrővizsgálat kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati lelettel.

A jogszabály linkje. 

 

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről 

Lényeges rendelkezést tartalmaz a kormányrendelet, amely rögzíti, hogy nem alakul át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá a szociális intézményként működő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott személy jogviszonya.

A jogszabály linkje.

 

657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről  

A veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (1) bekezdésétől eltérően a beteg részére nem kell átadni a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt, hanem azt az orvos elektronikus úton - így különösen e-mailben - is továbbíthatja a beteg részére.

A veszélyhelyzet ideje alatt a biztosított a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt elektronikus úton - így különösen e-mailben - is továbbíthatja a foglalkoztató részére, a foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

A jogszabály linkje.

 

553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről 

Szabálysértést követ el, aki a járványügyi intézkedések végrehajtását közvetlen és súlyos veszélynek teszi ki azzal, hogy a közintézmény rendeltetésszerű működését megzavarja, vagy a közintézményben foglalkoztatottak, ellátottak vagy jogszerűen tartózkodók jogainak érvényesülését vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza. 

Fenntartójától függetlenül közintézménynek minősül az egészségügyi, a szociális, a kulturális vagy az oktatási (köznevelési, szakképzési vagy felsőoktatási) tevékenységet folytató intézmény.

A jogszabály linkje.

 

106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti különös szabályairól

A veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató határozattal berendelheti egészségügyi szolgálat teljesítésére azon egészségügyi dolgozót, aki

az egészségügyről szóló törvény szerinti működési nyilvántartásban érvényes bejegyzéssel szerepel, és

- a rendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően nem állami vagy nem önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet végez, vagy kormányzati igazgatási szervvel szolgálati jogviszonyban áll.

Ez a rendelkezés nem alkalmazható többek között arra az egészségügyi dolgozóra, akinek a jogviszonya az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján nem alakult át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá. Így a szociális intézményekben alkalmazásban álló egészségügyi dolgozókra sem.

A jogszabály linkje.

 

149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól

 A szabadság kiadására vonatkozó szabályokat a kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban,

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban és

- a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél

foglalkoztatott esetében, ha a foglalkoztatott a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vett. 

A 2021. évben esedékes szabadságnak - ideértve az alap- és a pótszabadságot is - a veszélyhelyzet megszűnéséig arányos része az esedékesség évét követő 3 éven belül is kiadható. A szabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni. 

A szabadság - az érintett foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének kivételével - pénzben nem váltható meg. A szabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani. A munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül írásban tájékoztatja a foglalkoztatottat a szabadság mértékéről és kiadásának rendjéről.

A jogszabály linkje.

A témában írt részletes összefoglalónkat itt olvashatjátok.

 

568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről

A kormányrendelet hatályát veszti.

 

264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

A kormányrendelet tartalmaz néhány, a mindennapi életünket meghatározó szabályt: 

Az 5 milliomodik beoltott után

– a kijárási tilalom megszűnik;

– az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik;

– eltörlésre kerül a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettség;

– szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról;

– magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható;

– szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről;

– egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;

– egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;

– a zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható;

– 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

 

Dr. Schnider Marianna alelnök, munkajogi szakjogász